e-Defter

İnfotek, çözüm ortağınız olarak size, güçlü ve kolay kullanılan kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümü olan Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) ürünü ile birlikte İnfotek e-Defter Entegrasyon çözümünü de sunmaktadır.


Son Gün 1 0cak 2020

 

e-Defter ile ilgili detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 19 Ekim 2019 tarihinde tüm e-Dönüşüm uygulamalarının kullanımına ilişkin tebliğ yayımladı. Tebliğ kapsamında 2018 veya müteakip yıllık cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflere 1 Temmuz 2020'ye kadar e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirildi.

Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) tarafından desteklenen ve uluslararası bir standart olan XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili referans alınmıştır.

Uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan e-Defterlerin bütünlüğünün ve değişmezliğinin sağlanması için gerçek kişiler için elektronik imza, tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır.

İlk aşamada yevmiye defteri ve büyük defterin (Defter-i Kebir) e-Defter kapsamında tutulması öngörülmüştür. Sonraki aşamalarda tüm yasal defterlerin de bu kapsam altında oluşturulması düşünülmektedir.


e-Defter
Çeşitli sektörlerde bulunan bazı uluslararası ve yerel müşterilerimiz için gerçekleştirdiğimiz Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) projeleri hakkında bilgi almak için başarı hikayelerini okuyabilirsiniz...
Başarı Hikayeleri
e-Defter
Dynamics 365 Business Central (NAV) e-Defter ile ilgileniyorsanız bize bilgi@infotekas.com.tr adresinden, +90 (212) 803 02 12 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için...
İletişime Geçin

e-Defter uygulamasının avantajları nelerdir?

• Kâğıt ortamında basım ve tasdik yükümlülüklerini ortadan kaldırır. Bu süreçlerin elektronik ortam ve araçlarla yerine getirilebilmesine imkân sağlar.

• Defterlerin arşiv odalarına veya depolara gerek kalmadan sanal ortamda saklanmasını sağlar.

• Defter basımı için gerekli olan kağıt, baskı, toner/kartuş maliyetlerini sıfırlar.

• Çevreci bir uygulamadır.

• Ortak format ve standart ile kolay denetim sağlar.

• Kullanıcı kaynaklı hataları minimize ederek zaman tasarrufu sağlar.


 

Sıkça Sorulan Sorular !

1e-Defter uygulamasından kimler yararlanabilir?
1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği'nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
2Defterler hem kağıt hem de e-Defter olarak tutulabilir mi?
Hayır, tutulamaz. 1 sıra numaralı tebliğ kapsamında iki defter tutma metodundan bir tanesinin tercih edilmesi gerekmektedir.
3e-Defter beratı nedir?
1 sıra numaralı tebliğ kapsamında uygun standartlarda oluşturulan defterlerin bilgilerini içeren ve mali mühür ile onaylanmış dosyadır.
4Zaman damgası nedir? Kullanılması zorunlu mudur?
Zaman damgası (timestamp), belirli bir verinin belirli bir tarihte var olduğunu kanıtlayan bir araçtır. e-Defter beratlarının GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) sistemine yüklenmesi sırasında oluşacak bir sorun durumunda defterin kanuni oluşturma zamanını kanıtlamak için mali mühür ile beraber kullanılmalıdır. Mükellefleri koruyucu özelliği olan zaman damgası (timestamp) tebliğ gereği kullanma zorunluğu bulunmamaktadır.
5Muhasebe kayıtları GİB’e (Gelir İdaresi Başkanlığı) aktarılıyor mu ?
e-Defter kapsamında muhasebe kayıtları GİB’e (Gelir İdaresi Başkanlığı) aktarılmayacaktır. Sadece e-imza veya mali mühürlü defter beratı aktarılacaktır. Kayıtlar mükellef tarafında saklanacaktır.
6Kimler zorunlu olarak e-deftere geçmelidir?
04.12.2003 tarihli, 5015 sayılı kanun kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ve bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari yirmibeş milyon TL brüt satış cirosuna sahip olanlar. 06.06.2002 tarihli, 4760 sayılı Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ve bu mallarda 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden, 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari on milyon TL brüt satış cirosuna sahip olanlar. Kademeli olarak geçiş yapılan elektronik çözümler, kanun yapıcının belirleyeceği zamanlama ile yakın bir gelecekte tüm mükellefleri kapsayacaktır.
7e-Defter uygulamasına nasıl başvurabilirim?
e-İmza veya mali mühüre sahip olan gerçek ve tüzel kişiler https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru linkinden başvuru yapabilirler. Gönüllü olarak e-defter kullanımına geçmek mümkündür. Kanun yapıcının belirlediği şartlar dışında kalan mükellefler gönüllü olarak sisteme geçebilir. Bu sisteme geçmeye gönüllü mükelleflerin e-Fatura sistemine geçmesi zorunlu değildir.
8e-Defter uygulamasına geçişten önceki dönemlere ait kağıt defterlerin kapanış tasdikleri nasıl ve hangi sürelerde yapılmalıdır?
Uygulamaya hesap dönemi başlangıcında başlandıysa, önceki hesap dönemine ait kâğıt defterlerin kapanış tasdiki, Türk Ticaret Kanunu’na göre belirtilen yasal süreler içerisinde yapılmalıdır. Bu süre Türk Ticaret Kanunu’nda “izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar” şeklinde belirtilmiştir. Uygulamaya hesap dönemi içerisinde başlandıysa, uygulamaya geçilmeden önceki tarihlere ait kâğıt defterlerin kapanış tasdikinin hangi süreler içerisinde yapılacağı 2 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: MADDE 4 - "… Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter tutmaya başlanabilir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır."
9e-Defter uygulamasında Açılış Onayları ve Kapanış Onayları hangi sürelerde nasıl yapılır?
Açılış Onayı 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’ne göre gerçek ve tüzel kişiler için “Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı yerine geçecektir. ” hükmü bulunmaktadır. Berat yükleme süresi, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar olduğundan, bu süreler içerisinde yapılan hesap döneminin ilk ayına ait berat yüklemeleri açılış onayı yerine geçecektir. Kapanış Onayı 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’ne göre gerçek ve tüzel kişiler için “Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin son ayının beratının alınması kapanış onayı yerine geçecektir.” hükmü bulunmaktadır.