Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Önemli Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı 433 ve 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ taslaklarını yayımladı. Her iki tebliğ de onaylanmalarını takiben elektronik uygulamalara geçiş ile ilgili yeni düzenlemeler getirecek.

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Uygulamalarında Kapsam Genişliyor

Yayımlanan tebliğ taslağı kapsamında 2017 veya müteakip hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verileceği hesap döneminin sonuna kadar e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getiriliyor.

e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Kullanıcılara e-İrsaliye Zorunluluğu Geliyor

433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’na göre, e-Fatura kullanan mükellefler, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla e-İrsaliye’ye geçmek zorunda.

Hazırlanan tebliğ taslağına göre, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemesi gerekiyor.

e-fatura

e-Fatura ve e-Defter Mükelleflerine e-Arşiv Fatura Yükümlülüğü Geliyor

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’na göre e-Fatura ve e-Defter uygulamasını zorunlu olarak kullanan kullanıcılara e-İrsaliye yükümlülüğü ile birlikte e-Arşiv Fatura yükümlülüğü de geliyor.

e-Defter ve e-Fatura uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, en geç 1 Ocak 2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmeleri ve düzenleyecekleri faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunlu hale gelecek.

50.000 TL Üzeri Faturalara e-Arşiv Fatura Zorunluluğu

 e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu getiriliyor. Bu madde kapsamında satıcı ve alıcının her ikisinin e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar olması halinde bunlar arasında düzenlenen bu faturaların tamamının elektronik fatura olması gerekiyor.