Sorularla E Fatura Uygulaması

Soru 1) E – Fatura Nedir?

Cevap 1: Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen,VUK gereği bir fatura da yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform(GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

Soru 2) E – Faturada Amaç Nedir?

Cevap 2: E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.

Soru 3) E – Faturanın Teknik Alt Yapısı Nedir?

Cevap 3: Yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

Soru 4) E – Fatura Sistemi ile Ne Yapılabilir?

Cevap 4:

 • Sistemde kayıtlı kullanıcılara E-Fatura gönderebilir,
 • Sistemde kayıtlı kullanıcılardan E-Fatura alabilir,
 • Gönderilen veya alınan E-Faturaların bilgisayarlarına indirerek elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz edebilirler.

416 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232. maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler E-Fatura uygulamasından yararlanabilmektedir.

Soru 5) E – Fatura Sisteminden Yararlanma Yöntemleri Nelerdir?

Cevap 5: E -Fatura uygulamasından yararlanmak için üç farklı yöntemden istediğinizi seçebilirsiniz. Bu kapsamda;

 1. Başkanlık’tan özel entegrasyon izni almış kurumların bilgi işlem sistemleri kullanılarak yapılan entegrasyon
 2. Bilgi İşlem Sistemi alt yapınızın yeterli olması durumunda Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu
 3. Başkanlığımız tarafından www.efatura.gov.tr internet adresi üzerinden ücretsiz olarak sunulan GİB Portal yöntemlerinden dilediğinizi seçebilirsiniz.

1-Özel Entegrasyon Yöntemi

Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığından özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemleri kullanarak da e-fatura uygulamasından yararlanabilirsiniz.

2-Entegrasyon Yöntemi

Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi, kendilerine ait bilgi işlem sistemini Başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir.

3-E-Fatura Portal Yöntemi

E-Fatura Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen E-Fatura Portalı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “www.efatura.gov.tr” internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-fatura uygulaması hizmetidir.

Soru 6) E fatura Uygulamasından Faydalanmak İçin Ne Yapılmalı?

Cevap 6: E-Fatura düzenlemek ve göndermek isteyen mükelleflerin öncelikle E-Fatura Uygulamasıüzerinde, kendilerine ait bir Kullanıcı Hesabı oluşturmaları gerekmektedir.

Kullanıcı Hesabı tanımlanan mükellefler e-Fatura Uygulamasını entegrasyon yoluyla veya E-Fatura Portalı(https://www.efatura.gov.tr) aracılığı ile kullanabilecektir. Uygulamaya yeni kaydolan mükelleflerin, kayıtlı kullanıcılar listesinde ilan edilmelerini izleyen 7 gün içerisinde E-Fatura düzenlemeleri ve almaları, diğer kayıtlı kullanıcıların yeni kayıt olan kullanıcılara bu süre içerisinde E-fatura göndermeleri zorunlu değildir. E-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler hesapların aktif edilmesini takip eden 7 günden sonra kayıtlı kullanıcılara e-fatura göndermek ve almak zorundadırlar.

Soru 7) E-Fatura Portal Başvurusu İçin Gerekli Belgeler nelerdir?

Cevap 7: Tüzel Kişiler:

 • Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış “E – Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi”
 • Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi”
 • Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 01.10.2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği, (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği)
 • Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösterennoter onaylı imza sirküleri örneği

Başvurusu uygun bulunan tüzel kişilere,

 • Kullanıcı hesaplarının tanımlandığı ve uygulama bünyesinde kullanmak zorunda oldukları Mali Mühürsertifikalarını TÜBİTAK – UEKAE Kamu Sertifikasyon Merkezinden temini işlemlerine başlayabilecekleri bilgisi verilir.
 • Bedeli KAMU SM hesabına yatırılan sertifikalar KAMU SM tarafından başvuru sahibi tüzel kişilereteslim edilir.

Hesaplarının aktif hale gelmesi ile birlikte kullanıcılar, herhangi başka bir işlem yapmalarına gerek kalmaksızın E-Fatura Portalı aracılığı ile uygulamada tanımlı diğer kullanıcılara e-fatura göndermeye ve bunlardan e-fatura almaya başlayabilirler.

Gerçek Kişiler:

 • Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış “E-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi”
 • Uygulama mali mühür ile kullanılmak isteniyorsa mükellef tarafından imzalanmış, “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi”
 • Uygulama nitelikli elektronik sertifika ile kullanılmak isteniyorsa mükellefin nitelikli elektronik sertifikaya sahip olunduğunu ifade eden yazılı beyanı ve başvuru formuna imza atan kişinin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri
 • Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan gerçek kişi mükelleflerin kullanıcı hesapları Başkanlıkça tanımlanarak aktive edilir.

Not: verilen belgelerin noter onayı gerekenler aslının götürülmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi verilebilir.

Soru 8) E Fatura Uygulaması Kaynakları Nelerdir?

Cevap 8:

 1. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununu Mükerrer 242. maddesinin 2 numaralı fıkrası
 2. 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
 3. 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
  1. Vergi Usul Kanunu 58 Sayılı Sirküleri
  2. 416 Sıra No’lu Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Soru 9) E Faturalar Nasıl Saklanacak?

Cevap 9: E-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilemezliği Mali Mühürle ve 5070 sayılı Kanunla getirilen nitelikli elektronik sertifika ile garanti altına alınmaktadır. Elektronik imzanın ve Mali Mührün doğruluk ve   geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle E-Faturanınkağıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları E-Faturaları, üzerindeki Mali Mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir.

Soru 10) E – Fatura Düzenleme Şekli Nasıl Olacak?

Cevap 10: Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhatabınwww.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kağıt fatura düzenleyeceklerdir.

Soru 11) E – Fatura Kullanma Zorunluluğu Olmadan da  E – Fatura Kullanabilir miyim?

Cevap 11: Elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur. E – fatura düzenleme zorunluluğu olan  mükelleflerden mal veya hizmet alan ve belirlenen hadlerin altında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarından yararlanabileceklerdir. Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan kayıtlı kullanıcıların güncel listesi www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Soru 12) Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğunda Ölçü Nedir?

Cevap 12: a) 4.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

b) 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyleasgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

c) Zorunluluk getirilen mükelleflerden mal alan 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarınınelektronik fatura uygulamasından yararlanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Soru 13) Elektronik Fatura ve Elektronik Deftere Geçiş Süresi Ne Zaman Olacak?

Cevap 13: Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin:

a) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.)

b) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştirenmükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.) içerisinde geçmeleri zorunludur.

Soru 14) E – Fatura Kullanıcısı Nelere Dikkat Etmeli?

Cevap 14: Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhatabın www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kağıt fatura düzenleyeceklerdir.

Soru 15) Üçüncü Kişiler de Elektronik Saklama Yapabilecek mi?

Cevap 15: Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması mükelleflerin elektronik faturalarının muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Elektronik faturaların muhafazasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur. Bu zorunluluk yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına engel teşkil etmez. Başka mükelleflere ait elektronik faturaları saklama hizmeti verenler elektronik fatura uygulamasını bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle kullanmak zorundadır. Elektronik Fatura Saklama Hizmeti verecek mükelleflerin saklama izni almaları zorunludur.Sistem Raporunu (BİS) göndermesi gerekmektedir. Saklama izni alan mükelleflerin listesi www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Soru 16) Elektronik Fatura Saklama Hizmeti Verenlerin Bilgi İşlem Sistemleri Denetlenecek mi?

Cevap 16: Gerekli görülen durumlarda, elektronik fatura saklama hizmeti verenlerden elektronik faturabilgilerine ilişkin olarak belirlenecek standartlara uygun üretilecek raporların ibrazıelektronik fatura saklama hizmeti verenlere ait bilgi işlem sistem veya sistemlerine sürekli erişimin sağlanması sureti ile istenebilir. Bu kapsamda, ifade edilen erişimin sağlanması için kullanılacak yöntem ve teknolojiler ile ibraz yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili süreçler www.efatura.gov.tr adresinde açıklanır. Elektronik faturasaklama hizmeti verenlerin bilgi işlem sistemine erişim ile ilgili yetki, sektör, mükellef veya faaliyet hacimleri itibarıyla kullanılabilir. Başkanlık elektronik fatura saklama hizmeti veren mükellefler için ilave yükümlülük belirlemeye ve istediğinde ulusal ve uluslararası standartlara uyma zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

Soru 17) Sorumluluk ve Cezai Yaptırımlar Nelerdir?

Cevap 17:

 • 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorundadırlar. Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilecek olup, elektronik fatura uygulamasını sadece portal yöntemiyle kullanabileceklerdir.
 • Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemleri üzerinde yapacakları bakım, onarım, gözden geçirme vb. işlemler nedeniyle sistemlerine erişim kesintiye uğrayacak ise bu kesintiden önceki 3 iş günü içerisinde hangi tarihte ve ne kadar süreyle sistemlerinin kesintiye uğrayacağını Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdürler.
 • Kesinti süresi hiçbir surette 2 günü aşamaz.
 • Elektronik fatura ve elektronik deftere ilişkin olarak getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında,Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunur.
 • Elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik faturauygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kağıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kağıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
 • Elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik faturauygulamasına kayıtlı olan diğer mükellefler tarafından gönderilen elektronik faturaları almaları zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura almayan mükelleflere tatbik olunan cezai hükümlerin uygulanacağı tabiidir.
 • Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kağıt ortamında defter tutamazlar. Bu mükellefler kağıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

Soru 18) Dikkat Edilecek Diğer Hususlar Nelerdir?

Cevap 18:

 • Madeni yağ lisansı sahibi firmadan sadece madeni yağ değil, herhangi bir mal alınsa dahi zorunluluk kapsamına girilmesi söz konusu olacaktır.
 • ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların (kolalı gazozlar, alkollü içecekler, sigaralar…v.d.) alınmış olması şart değildir. Herhangi bir mal alınmış olsa dahi kapsama girilmesi söz konusudur.
 • Yapılan bu düzenleme; madeni yağ lisansına sahip olanlar ile  ÖTV Kanunu’na ekli (III)  sayılı listedeki (kolalı gazozlar, alkollü içkiler, tütün mamulleri) malları imal veya ithal edenler kadar  bunlardan 2011 yılında alış yapanları da  ilgilendirmektedir. Tebliğdeki cümlelerden; madeni yağ lisansına sahip olanlardan yada içki imalatçısı yada ithalatçılarından mal alanların sadece aldıkları bu mallarla ilgili olan değil 2011 yılındaki toplam (her türlü mal ve hizmet satışından kaynaklanan) brüt satış hasılatlarının dikkate alınacağı anlamı çıkmaktadır.
 • Brüt satışlarınız 10 Milyon TL ’nin üzerinde ise defter kayıt ve belgelerinizi gözden geçirerek, 4760 sayılı aşağıda verdiğimiz Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden mal alıp almadığınızı kontrol ediniz.
 • Brüt satışlarınız 25 Milyon TL ’nin üzerinde ise defter kayıt ve belgelerinizi gözden geçirerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan mal alıp almadığınızı kontrol ediniz.

Soru 19) Almamız Halinde E – Fatura Kullanmamızı Gerektirecek ÖTV Listesi Mallar Hangileridir?

Cevap 19:  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki mallar aşağıdaki gibidir:

(III) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

2202.10.00.00.13 Kolalı Gazozlar
2203.00 Malttan üretilen biralar
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)
2204.10 Köpüklü şaraplar
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22′den fazla olanlar
2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80′den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]
2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler
2208.50 Cin ve Geneva
2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4′den fazla olanlar)
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4′den fazla olanlar)
2208.70 Likörler
2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)
2208.90.48.00.11 Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)
2208.90.71.00.11 Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

(B) CETVELİ(*)

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar
2402.10.00.00.19 Sigarillolar
2402.20 Tütün içeren sigaralar
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar
2403.10 İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)
2403.10.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)
2403.10.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

 

Soru 20) E – Fatura Eleştirileri Nelerdir?

Cevap 20: Bu konuda TÜRMOB Başkanı Nail Sanlı ve Mersin SMMM Odası Dursun Göktaşın eleştirileri şu şekildedir:

 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Nail Sanlı:

“Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasını destekliyoruz. Ancak düzenlemeler genel bir tablo çizmiyor” dedi.
“Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasının yeterince anlaşılmadı ve bu konuda iş adamları ile tüccarların yeterince bilgilendirilmediği gibi bir algı içerisindeyiz. Petrol Piyasası kanunu ve ÖTV’ye göre 2011 sonu itibarıyla 10 milyon ve 25 milyon rakamlarına göre ciro yapan bir mükellef grubu çizilmiş. Oysa bunlardan ‘alışveriş yapan’ ifadesi 10 milyon lira ciroyu aşan herkesin bu kapsam içerisine gireceği gibi bir algı yaratıyor. Bunun net bir şekilde ifade edebilmesi için düzenleme gözden geçirilmeli. Elektronik faturaya geçen firmalarda karşı taraf elektronik fatura kapsamında değilse bu firmaların elektronik faturayı düzenlerken bir başka müşterilerine de kağıt ortamında eski faturalarını düzenlemek zorunda kalacaklar .”

Mersin Smmm Odası Dursun Göktaş :

Kağıt ortamında faturanın tam düzenlenemediği bir ortamda bu uygulamaya geçmek ne kadar sağlıklı olacaktır. Madeni yağ lisansına sahip olan ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden sadece mal alışları bulunan mükellefler Genel Tebliğ Kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dâhil olacaklardır.  Bir mükellef madeni yağ lisansına sahip bir akaryakıt firmasından 2011 yılında 1 litre yağ alan ve 2011 yılında tüm satışları 25 milyon lirayı geçiyorsa E – fatura e – defter kapsamına girecektir. Aynı Şekilde ÖTV kanununun III nolu tablosunda bulunan Kolalı gazozlar, Alkollü İçecekler, Sigara ile puro gibi malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflerden 1 Liralık mal çeşidi ne olursa olsun örneğin 1 litre su alan ve 2011 yılında tüm satışları 10 milyon lirayı geçiyorsa e fatura e defter kapsamına girecektir.

Yeni uygulama karşısında mükelleflerin de henüz hazır olmadığını, mevzuata uygun şekilde hareket edilmediği takdirde ciddi cezai müeyyidelerin uygulanmasının mükellefleri zor durumda bırakacağını bu nedenle sürenin uzatılması gerektiğini düşünmekteyiz.”

Dayanak

E-Fatura / E-Defter

Kullanmak Zorunda Olanlar

E-Fatura Kullanma Zorunluluğu

E-Defter Kullanma

Zorunluluğu

a) 421 Sayılı VUK Genel Tebliği Tebliğin yayın tarihi itibariyle 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar (Ek:1) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.)
b) 421 Sayılı VUK Genel Tebliği Tebliğin yayın tarihi itibariyle 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler(Ek:2) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.)
c) 421 Sayılı VUK Genel Tebliği 2011 yılında Asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olup 2011 yılında “a)” satırında yer alan firmalardan mal alan firmalar Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.)
d) 421 Sayılı VUK Genel Tebliği 2011 yılında Asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olup 2011 yılında “a)” satırında yer alan firmalardan mal almayan firmalar E-Fatura Kullanma Zorunluluğu Yoktur. E-Defter Kullanma Zorunluluğu Yoktur.
e) 421 Sayılı VUK Genel Tebliği 2011 yılında Asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olmayıp 2011 yılında “a)” satırında yer alan firmalardan mal alan firmalar E-Fatura Kullanma Zorunluluğu Yoktur. E-Defter Kullanma Zorunluluğu Yoktur.
f) 421 Sayılı VUK Genel Tebliği 2011 yılında Asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olmayıp 2011 yılında “a)” satırında yer alan firmalardan mal almayan firmalar E-Fatura Kullanma Zorunluluğu Yoktur. E-Defter Kullanma Zorunluluğu Yoktur.
f) 421 Sayılı VUK Genel Tebliği 2011 yılında Asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olup 2011 yılında “b)” satırında yer alan firmalardan mal alan firmalar Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.)
g) 421 Sayılı VUK Genel Tebliği 2011 yılında Asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olup 2011 yılında  “b)” satırında yer alan firmalardan mal almayan firmalar E-Fatura Kullanma Zorunluluğu Yoktur. E-Defter Kullanma Zorunluluğu Yoktur.
h) 421 Sayılı VUK Genel Tebliği 2011 yılında Asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olmayıp 2011 yılında  “b)” satırında yer alan firmalardan mal alan firmalar E-Fatura Kullanma Zorunluluğu Yoktur. E-Defter Kullanma Zorunluluğu Yoktur.
ı) 421 Sayılı VUK Genel Tebliği 2011 yılında Asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olmayıp 2011 yılında  “b)” satırında yer alan firmalardan mal almayan firmalar E-Fatura Kullanma Zorunluluğu Yoktur. E-Defter Kullanma Zorunluluğu Yoktur.

 

 

 

 

Kaynak: Nevzat Erdağ