Şirketinizin Beyni ERP Sisteminiz Endüstri 4.0’a Hazır mı? II

Bir önceki yazımızda Endüstri 4.0’a hazırlanmak ne demek? üzerine bilgiler paylaşmıştık. İkinci bölümde ise Endüstri 4.0 hakkında bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz

Strateji, Organizasyon ve Süreç Hedefleri

Endüstri 4.0, günümüzde oldukça statik olarak planlanmakta, kontrol edilmekte ve uygulanmakta olan üretim ve lojistik süreçlerini daha dinamik hale getirmeyi hedefler. Dolayısıyla şirketlerin müşterileri için değer yaratabildikleri her aşama ve süreci ele alır. Burada BT altyapısı, operasyonel süreçler, planlama ve kontrol katmanları örnek olarak gösterilebilir. Bunların yanısıra bilgi, beceri, şirket kültürü, organizasyonel yapı ve stratejik hedefler de değişiklik gerektiren alanlardır. Bu nedenle Endüstri 4.0’ın hedefleri üç kategoriye ayrılabilir:

 1. Strateji
  • Dijital ürünlerle sağlanan yeni iş modelleri ve hizmetler
  • Yeni müşteri taleplerine hızlı geri dönüş sağlamak için daha kısa pazara sunum süresi
  • Dengesiz müşteri taleplerine karşı daha yüksek dayanıklılık2. Organizasyon
  •  Geliştirilmiş bir iş-sosyal yaşam dengesiyle çıkarılan iş kalitesinde yükselme
  • Rutin işlerin otomasyona bağlanmasıyla farklı alanlara yönlendirilmiş çalışmalar
  • Yenilikçi insan-makina etkileşimiyle kullanıcı merkezli çalışma ortamları3. Süreçler
  •  Daha şeffaf ve verimli üretim süreçleriyle kısalan üretim süreleri
  • Dinamik planlama, kontrol ve uygulama ile daha yüksek esneklik
  • Kişiselleştirilmiş ürünler için daha yüksek üretkenlik ve kaynak verimliliği
  • Akıllı analizlerin kullanımıyla kısaltılmış teslim süreleri
  • Mobil süreç kontrol ve uygulamalarıyla değişik çalışma organizasyonları
  • Öngörülü hata engelleme imkanları sayesinde yükseltilmiş kalite

Endüstri 4.0’ın ERP Sistemleri Üzerinde Yarattığı Talepler

Herhangi bir ERP sisteminin Endüstri 4.0 ile uyum içerisinde kullanılması hedefleniyorsa yazının bundan sonrasında takip edebileceğiniz konularda ihtiyaçları karşılayabilmesi önem taşımaktadır.

Veri Depolama: Mantıksal olarak basit, fiziksel olarak dağınık

Veri depolama konusunda iki bakış açısı vardır:

Mantıksal bakış açısı veri modelini, yani şirketin veri yönetimi için merkezi örnek olarak çalışan veritabanını tarif eder. Tipik bir ERP sistemi verileri temel veri, ara değerler ve özet değerler olarak depolayan pek çok tablodan oluşur. Klasik ERP sistemlerinde bu özet değerler daha önceden belirlenmiş sabit zaman aralıklarıyla çalıştırılan hesaplama rutinleriyle gerçekleştirilen işlem sonuçlarından oluşur. Bu durum performans sınırlamalarından dolayı böyle kurgulanmıştır ve özet değerlerin her an için olabilecek en güncel halde olmasını engeller. Farklı depolama alanlarındaki stok bilgilerinin güncellenmesi örnek olarak gösterilebilir. Endüstri 4.0 için gerekli olan esneklik ancak tüm departmanlar her an en son bilgiye ulaşabilirse elde edilebilir. Bu durum ancak sürekli olarak güncel olan ve ilgili d,ğer verileri de sürekli olarak güncel tutabilen tek bir veri setine ulaşmayı mümkün kılan, basitleştirilmiş bir veri modeliyle mümkün olur.

Veri depolama fiziksel bakış açısı ise verilerin tutulduğu ve yönetildiği fiziksel konumu belirler. Bu konuda iki bakış açısı vardır: merkezi veya dağınık. Merkezi bakış açısı tüm önemli şirket verilerinin ihtiyaç fazlası verileri ve veri tutarsızlıklarını engellemek amacıyla tek bir merkezde tutulmasını destekler. Fakat bu durum merkezi veri tabanının boyutunu büyütür ve etkin veri yönetimi için büyük teknolojilerin kullanımını gerektirir. Esnek üretim ortamları düşünüldüğünde tüm verinin önceden ulaşılabilir olmadığı, dolayısıyla her bilginin merkezi olarak tutulmasının mümkün olmadığı ortaya çıkar. Örneğin bir iş sırası önceden belirlenemediğinde işlenecek parçayla ilgili işlemlerin dinamik olarak oluşturulması gerekir. Bu gibi durumlarda tanımlayıcı bilgi ve çalışma tariflerinin merkezi olmayan bir biçimde işlenecek parça üzerinde tutulması gerekir.

Diğer taraftan BT sistemlerinin hiyerarşisi söz konusu olmadığında verileri merkezi olmayan bir biçimde tutmak mümkün olur. Bu senaryoda bağımsız sistemler birbirleriyle gerek olduğu durumlarda (mesela parçanın işlenmesi için gerekli olan sıradaki tezgahın belirlenmesi) haberleşir. Bu durum teorik olarak gerekli esnekliği sağlayabilir fakat bu sefer de veri tutarsızlık ve fazlalıklarını engelleyemez. Organizasyon şeması ve malzeme ana verileri gibi genel verilerin merkezi olarak tutulması gerekir. Ayrıca esnek üretim için sıraların önceden planlanması kaynakların atanması (personel, bütçe vb.) açısından önem taşır. Bu yüzden Endüstri 4.0 için merkezi ve merkezi olmayan verilerin dengelenmesi büyük önem taşır.

Şirketinizin Beyni ERP Sisteminiz Endüstri 4.0’a Hazır mı?

Teknik Gereksinimler

“Veri” kavramı tedarik zinciri boyunca tüm aktivitelerin planlama, kontrol ve uygulamasında giderek artan bir öneme sahip olmuştur. Bu nedenle şirketler tüm verileri akıllıca ele almak ve bu verilerden fayda sağlamak durumundadır. Şirketler verileri değerlendirmek için yeni yöntemler bularak karar verenlere doğru ortamları yaratabilmek için veri güvenliği fırsatlarından yararlanmak durumundadırlar. Burada en büyük mücadele ise yenilikçi veri yönetimidir. Yenilikçi veri yönetimi şirketler için verinin değerini artıran, depolanması, iletişimi ve kullanımını da kapsayan detaylı ve uzun vadeli bir kavramdır. Böyle süreçlerin geliştirilmesi ve uygulanması desteklenmelidir çünkü yalnızca hatasız, güncel ve ulaşılabilir veri şirketleri başarıya ulaştırabilir. Sonuç olarak aşağıdaki ana konular ERP sistemleri için veriyle ilgili gereksinimleri belirler:

Veri Saklama:

Veri modelinin basitleştirilmesi

-ERP sistemlerinin mantıksal veri modelleri için basit tablo yapıları

-Amaç: Ara sonuçlara olan ihtiyacı yok etmek (verinin güncelliği)

Merkezi olmayan veri yönetimi

-Değişik sistemlerde dağınık veri saklama

-Amaç: Kontrol süreçlerinin esnekliği için verinin dinamik ve çift yönlü olarak yüklenmesi

Veri Değiş Tokuşu:

Eski sistemlere bağlantı

-Değişik donanım ve yazılım sistemleriyle veri değiş tokuşu (dikey ve yatay)

-Amaç: Esnek planlama, kontrol ve uygulama için sistem entegrasyonu

Veriye ulaşım hızı

-ERP sistemleri istenen veriyi kısa zamanda sağlamalıdır

-Amaç: Ani ve acil değişikliklere hızlı tepki verebilmek

Veri Kullanımı:

Görüntüleme:

ERP sistemlerinin kullanıcı arabirimleri veriyi (değişik tip cihazlarda bile) uygun ve anlaşılır bir biçimde gösterebilmelidir

-Amaç: İnsan makina etkileşimini geliştirmek

Bütünleşme ve zeka:

ERP sistemleri değişik kaynaklardan gelen veriyi birbirine bağlayabilmeli ve yeni bigi yartabilmelidir

-Amaç: Yeni bilgi yaratmak

Otomasyon:

-ERP sistemleri otomatik süreçleri ateşlemek için verileri kullanabilmelidir

-Amaç: Hataların azaltılması ve verimin artırılması

Devam Edecek…)

Bu Yazı Deloitte’un Industry 4.0 – Is your ERP system ready for the digital era? başlıklı raporundan uyarlanmıştır.

 

bir önceki yazıyı okumak için tıklayınız